VIOLIN AND VIOLA LESSONS ONLINE | HOME

Уроки игры на скрипке и альте онлайн. 

Это новый веб-сайт, созданный во время Covid-19 в июне 2020 года. Поскольку число учеников и студентов может быть ограничено, необходимо сначала прочитать ссылку «Read me first». Там вы найдете всю актуальную информацию, связанную с обучением. Буду редактировать и расширять сайт по мере необходимости. 

Violin and viola lessons online. 

This is a new website that was created during Covid-19 in June 2020. As the number of pupils and students may be limited, it is necessary to first read the link "Read me first". There you will find all current information related to teaching. 

I will edit and expand the site as needed. 

Hodiny houslí a violy online. 

Toto je nová webová stránka, která byla vytvořena během Covid-19 a to v červnu 2020. Jelikož počet žáků a studentů může být limitován je třeba nejdříve číst link “Read me first”. Tam se dozvíte všechny aktuální informace související s výukou.  

Poodle potřeby tuto stránku upravovat a rozšiřovat.  

在线小提琴和中提琴课程。 

这是在2020年6月Covid-19期间创建的新网站。由于学生和学生的数量可能有限,因此有必要先阅读“先读我”链接。 在这里,您将找到与教学有关的所有当前信息。 

我将根据需要编辑和扩展站点。 

我的小提琴课程使用英语,俄语或捷克语。 

 

我也在线教授英语。